มูลนิธิดํารงชัยธรรมมอบทุนการศึกษาต่อเนื่อง
ครบวงจรตามศักยภาพสูงสุดจนจบปริญญาตรี จํานวน 20 ทุน

รับสมัคร วันนี้ - 31 มกราคม 2564

*** โปรดศึกษารายละเอียดในคู่มือและเตรียมเอกสารให้ครบถ้วนก่อนทำการสมัคร ***

4 ขั้นตอนในการสมัครขอรับทุน

ขั้นตอน 1

อ่านรายละเอียดการสมัครและ คู่มือให้ละเอียด

ขั้นตอน 2

เตรียมเอกสารและ ข้อมูลที่ใช้ในการสมัครตามคู่มือให้ครบถ้วน

ขั้นตอน 3

กรอกใบสมัครขอรับทุนพร้อมแนบลิงก์เอกสารประกอบการสมัคร

ขั้นตอน 4

รอรับอีเมลยืนยันการสมัคร เป็นอันว่าการสมัครเสร็จสิ้นสมบูรณ์
เพื่อความสะดวกในการกรอกข้อมูลและแนบลิงก์เอกสารประกอบการสมัคร ควรใช้คอมพิวเตอรใ์นการสมัคร
*** หมดเขตรับสมัครและ แก้ไขข้อมูล วันที่ 31 มกราคม 2564 (เวลา 23.59 น.) ***

คุณสมบัติของนักเรียนที่จะขอรับทุนการศึกษา

ลักษณะทุนการศึกษา