มูลนิธิดํารงชัยธรรมมอบทุนการศึกษาต่อเนื่อง
ครบวงจรตามศักยภาพสูงสุดจนจบปริญญาตรี จํานวน 20 ทุน

รับสมัคร วันนี้ - 31 มกราคม 2563

คุณสมบัติของนักเรียนที่จะขอรับทุนการศึกษา

ลักษณะทุนการศึกษา

4 ขั้นตอนในการสมัครขอรับทุน

ขั้นตอน 1

เตรียมความพร้อมก่อนกรอกใบสมัคร

ขั้นตอน 2

เตรียมเอกสารที่ใช้สมัครขอรับทุน

ขั้นตอน 3

การกรอกใบสมัครขอรับทุน และส่งเอกสาร

ขั้นตอน 4

การอัพโหลดไฟล์